Salgsbetingelser for Flaks Nettbutikk

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt av kunde ved bestilling eventuelt særskilt avtalte vilkår. Dersom det er motstrid mellom opplysningene går de særskilt avtalte vilkårene foran såfremt det ikke går imot bindende lovgivning.

2. Partene

Selger er Flaks Sjongleringsgruppe representert av
Haavard Hvidsten
Egersundsgata 4
4015 Stavanger
Org nr. 918 832 173

Kjøper er den eller de som foretar bestillingen og vil heretter refereres til som kjøper/kjøperen.

3. Priser

Den totale prisen vises i kassen ved kjøp og inkluderer moms og alle tillegskostnader. Frakt kommer som en tilleggspost dersom varene skal sendes.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende når bestillingen er mottatt av selger.
Selger er likevel ikke bundet av avtalen dersom det er forekommet en skrive- eller tastefeil i nettbutikken og kjøperen burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling fra det tidspunktet varen blir sendt til kjøper.

Kjøper kan betale med VIPPS, PayPal eller med kreditt- / debetkort gjennom Stripe.

Beløpet blir reservert ved bestilling, men blir ikke trekt fra konto før varen er sendt.

6. Levering

Levering har skjedd når kjøper eller dens representant har mottatt varen.

Hvis ikke leveringstid er spesifisert i ordren eller på nettsiden skal bestillingen være levert innen 30 dager fra bestillingen er mottatt hos selger. Varen leveres hos kjøper med mindre en annen adresse er spesifisert.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over til kjøperens ansvar fra leveringen har blitt gjort (jf. punkt 6.)

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettlovens bestemmelser.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten så snart som mulig og senest innen 14 dager etter mottatt vare, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand som den var i da kjøperen mottok den, om ikke kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

9. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.

Reklamasjonsretten dekker ikke feil, skader eller slitasje, direkte eller indirekte, som har oppstått som følge av bruk. Ved feil, mangler eller uteblitt leveranse ber vi om at henvendelsen blir rettet til:

flakskontakt@gmail.com

Varen skal ikke sendes i retur før kjøperen har fått beskjed om dette, legg merke til at vi ikke godtar pakker som blir sendt med oppkrav.

11. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller.

12. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid jf. punkt 8 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.